Taikoma nuo 2022-01-03

Pirkimo – pardavimo sutartis

Bendrosios sąlygos

1. Sąvokos

1.1. Didžiosiomis raidėmis Sutartyje rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, jeigu Sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip:

1.1.1. Sutartis – ši pirkimo – pardavimo sutartis, susidedanti iš (a) Bendrųjų sąlygų, (b) Specialiųjų sąlygų ir (c) Asmens duomenų tvarkymo sąlygų, kurios, įskaitant visus jų priedus, pakeitimus bei papildymus, sudaro vientisą ir nedalomą dokumentą bei negali būti taikomos ir aiškinamos atskirai.

1.1.2. Bendrosios sąlygos – Sutarties nuostatos, nustatančios bendrąsias Sutarties sąlygas (Pirkėjui prieinamos https://juodeliai.com/lt/apie/klientams tinklapyje arba Pirkėjo pageidavimu gali būti pateikiamos Pirkėjui atskirai). Jeigu šios Bendrosios sąlygos skiriasi nuo Specialiųjų sąlygų, vadovaujamasi Specialiosiomis sąlygomis.

1.1.3. Specialiosios sąlygos arba Užsakymas – Sutarties nuostatos, nustatančios specialiąsias Sutarties sąlygas (įskaitant sąlygas, kuriose nurodyta Prekių rūšis, išmatavimai, kiekis, kaina, atsiskaitymo terminai, Prekių pristatymo sąlygos ir su Prekių pardavimu susijusi informacija).

1.1.4. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos – Sutarties nuostatos, nustatančios asmens duomenų tvarkymą, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimais.

1.1.5. Pardavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Juodeliai“, įmonės kodas 165746625, registruotos buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 4-1, LT-68300 Marijampolė, Lietuva, adresas korespondencijai: Gedimino g. 30, LT-68305 Marijampolė, Lietuva, elektroninio pašto adresas juodeliai@juodeliai.lt, internetinė svetainė: www.juodeliai.com.

1.1.6. Pirkėjas – šią Sutartį su Pardavėju sudaręs ir Užsakyme nurodytas juridinis ar fizinis asmuo.

1.1.7. Šalis – Pardavėjas arba Pirkėjas.

1.1.8. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.

1.1.9. Prekės – Užsakyme nurodytų išmatavimų ir rūšies medienos produkcija, kurią Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. Sutarties objektas

2.1. Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis parduoti Pirkėjui Užsakyme nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti Prekes, sumokėti už jas Užsakyme nurodytą Prekių kainą bei įvykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

3. Sutarties galiojimas ir bendrųjų sąlygų taikymas

3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiško ir tinkamo Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

3.2. Sutartis, įskaitant Bendrąsias sąlygas, laikoma sudaryta, kai abi Šalys, suderinusios Sutarties sąlygas, Bendrųjų sąlygų 3.3 punkte nustatyta tvarka pasirašo paprastos rašytinės formos Užsakymą, su sąlyga, jog Pirkėjas pateikia Pardavėjui tarp Šalių suderintą ir be išlygų pasirašytą Užsakymą ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, skaičiuojamas nuo dienos, kai Pardavėjas pateikia Pirkėjui Užsakymą pasirašymui.

3.3. Užsakymas paprasta rašytine forma gali būti sudaromas:

3.3.1. Šalims raštiškai pasirašant Užsakymą abiems Šalims esant jo pasirašymo vietoje, arba

3.3.2. Šalims apsikeičiant identiškais kiekvienos iš Šalių raštiškai pasirašytais Užsakymais su originaliais parašais registruotu paštu / įteikiant per kurjerį / įteikiant pasirašytinai, arba

3.3.3. Šalims apsikeičiant identiškomis kiekvienos iš Šalių raštiškai pasirašytomis Užsakymo skaitmeninėmis kopijomis (pdf) elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

3.4. Užsakymo, sudaryto Šalims apsikeičiant identiškomis Šalių raštiškai pasirašytomis Užsakymo skaitmeninėmis kopijomis (pdf) elektroniniu paštu (Bendrųjų sąlygų 3.3.3 punktas), skaitmeninė kopija (pdf) bus laikoma turinti tokią pačią juridinę galią kaip ir Užsakymas, sudarytas raštiškai pasirašant jį abiems Šalims esant jo pasirašymo vietoje (Bendrųjų sąlygų 3.3.1 punktas) arba apsikeičiant identiškais kiekvienos iš Šalių pasirašytais Užsakymais su originaliais parašais registruotu paštu / įteikiant per kurjerį / įteikiant pasirašytinai (Bendrųjų sąlygų 3.3.2 punktas).

3.5. Laikoma, jog Šalys, sudarydamos Užsakymą, besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka ir su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis, kurių Šalys neturi pareigos pasirašyti atskirai.

3.6. Bet kokie Užsakymo ir Bendrųjų sąlygų pakeitimai, jei dėl jų Šalys susitaria, galioja tik jei jie sudaryti raštu, Bendrųjų sąlygų 3.3 punkte reglamentuota tvarka.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Prekių kaina yra Šalių susitarimu nustatoma Užsakyme, atsižvelgus į visas Sutarties sąlygas, kurias Pirkėjas turi pareigą įvertinti ir įvertina iki Sutarties sudarymo, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių pateikimo / pristatymo sąlygas, pretenzijų dėl Prekių pateikimo sąlygas ir tvarką, Pardavėjo atleidimo nuo atsakomybės sąlygas.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes Prekių kainą Užsakyme nurodyta tvarka ir terminais į Užsakyme nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjo įsipareigojimas atsiskaityti už Prekes laikomas įvykdytu, kai Prekių kaina neatšaukiamai įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

4.3. Pretenzijų Pardavėjui pateikimas neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimo tinkamai ir laiku atsiskaityti su Pardavėju už Prekes Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Pirkėjas jokiais atvejais neturi teisės sustabdyti įsipareigojimo sumokėti Pardavėjui Prekių kainą vykdymo.

4.4. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai atlikti iš šios Sutarties kylančių ar kitaip su Sutartimi susijusių piniginių prievolių įskaitymus, nebent Šalys aiškiai atskiru rašytiniu susitarimu, sudaromu Bendrųjų sąlygų 3.3 punkte reglamentuota tvarka, susitartų kitaip.

4.5. Pardavėjas sąskaitas – faktūras, kreditines sąskaitas už Prekes išrašo elektroniniu formatu (pdf) ir pateikia Pirkėjui elektroninio pašto adresu, Pirkėjo nurodytu Užsakyme. Pirkėjas sutinka, kad rašytinės sąskaitos – faktūros, kreditinės sąskaitos už Prekes, išrašytos popieriniame blanke, Pirkėjui nebūtų teikiamos. Visos Pardavėjo sąskaitos – faktūros ir kreditinės sąskaitos už Prekes, išsiųstos Užsakyme nurodytu Pirkėjo elektroninio pašto adresu, yra laikomos gautomis Pirkėjo jų išsiuntimo dieną.

5. Prekių pristatymo sąlygos

5.1. Prekės pateikiamos / pristatomos Pirkėjui Užsakyme nurodytu Prekių pateikimo / pristatymo adresu arba į Užsakyme nurodytą Prekių pateikimo / pristatymo vietą, Užsakyme nurodytais terminais bei pagal kitas Sutartyje nurodytas sąlygas. Prekių pateikimui ir pristatymui yra taikomos Užsakyme nurodytos Incoterms (2020) pristatymo sąlygos, jeigu Užsakyme nėra nurodyta kitaip.

5.2. Prekių pateikimo / pristatymo terminas Užsakyme apibrėžiamas Prekių Pateikimo / pristatymo savaite. Prekių Pateikimo / pristatymo savaite laikoma kalendorinė metų savaitė (konkreti savaitė iš kalendorinius metus sudarančių savaičių skaičiaus), kurią planuojamas Prekių pateikimas / pristatymas.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti vykdant Užsakymą Pardavėjo jam pateiktas / pristatytas Prekes ir sumokėti Pardavėjui Užsakyme nurodytą Prekių kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.4. Prekės laikomos pateiktomis / pristatytomis, kai:

5.4.1. Pardavėjui pristačius Prekes, Pirkėjas pasirašo Prekių pristatymo faktą fiksuojančiame krovinio gabenimo važtaraštyje (pristatant Prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje – Prekių važtaraštyje, pristatant Prekes kitose valstybėse – CMR važtaraštyje), arba

5.4.2. tuo atveju, jeigu Prekės pateikiamos / pristatomos pagal Incoterms (2020) sąlygas, Prekės laikomos pateiktomis / pristatytomis pagal Užsakyme nurodytas Incoterms (2020) sąlygas pateikus / pristačius Prekes Užsakyme nurodytoje Prekių pateikimo / pristatymo vietoje arba Užsakyme nurodytu Prekių pateikimo / pristatymo adresu.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Prekes priimtų ir Prekių pateikimo / pristatymo dokumentus pasirašytų tinkamai Pirkėjo įgalioti asmenys, o šio įsipareigojimo neįvykdžius ar įvykdžius netinkamai – Pirkėjas prisiima visą iš to kylančią ar kitaip su tuo susijusią riziką. Ryšium su tuo, Šalys susitaria, kad Pirkėjui Užsakyme nurodžius Prekių pristatymo vietą, kuri priklauso, arba adresą, kuriuo / kuriame veikia kitas asmuo, šios vietos / adreso nurodymas Užsakyme Pardavėjui yra pakankamas Pirkėjo užtikrinimas ir garantija, jog Prekes priims ir Prekių pristatymo dokumentus pasirašys tinkamai Pirkėjo įgalioti asmenys.

5.6. Momentas, nuo kurio Prekių atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika tenka Pirkėjui, apibrėžiamas vadovaujantis Šalių Užsakyme pasirinktomis Incoterms (2020) sąlygomis. Jei Incoterms (2020) sąlygos Sutarčiai netaikomos, Prekių atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių pristatymo Pirkėjui momento.

5.7. Prekės išlieka Pardavėjo nuosavybe iki pilno atsiskaitymo už Prekes pagal Sutartį ar kitus susitarimus. Daliniai atsiskaitymai už Prekes nėra pagrindas Prekių nuosavybės teisei pereiti.

5.8. Pardavėjui pateikus / pristačius Prekes, Pirkėjas privalo patikrinti Prekių kiekį, asortimentą, komplektiškumą, taip pat vizualiai patikrinti, ar Prekės atitinka kitus Sutartyje joms nustatytus reikalavimus, ar nėra Prekių kokybės trūkumų.

6. Pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

6.1. Pirkėjas, nustatęs Prekių trūkumus, privalo:

6.1.1. Jeigu Prekės pristatomos sausumos transportu: (i) patikrinti Prekes ir nustatytus Prekių trūkumus raštu nurodyti Prekių vežimo dokumentuose (CMR važtaraštyje / Prekių važtaraštyje) priimant Prekes ir ne vėliau kaip per 24 val. nuo Pirkėjo Prekių vežimo dokumentų (CMR važtaraštyje / Prekių važtaraštyje) užpildymo apie nustatytus trūkumus raštu informuoti Pardavėją bei (ii) ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Prekių pristatymo Pirkėjui momento, pateikti Pardavėjui pretenziją dėl Prekių trūkumų Bendrųjų sąlygų 6.2 punkte nustatyta tvarka;

6.1.2. Jeigu Prekės pristatomos jūros transportu: (i) patikrinti Prekes ir apie nustatytus Prekių trūkumus ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Prekių pristatymo Prekių pristatymo vietoje / adresu momento raštu informuoti Pardavėją ir (ii) ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Prekių pristatymo Prekių pristatymo vietoje / adresu momento, pateikti Pardavėjui pretenziją dėl Prekių trūkumų Bendrųjų sąlygų 6.2 punkte nustatyta tvarka;

6.1.3. Jeigu Prekės pateikiamos Pirkėjui be pristatymo (pavyzdžiui, Pardavėjo sandėlyje), (i) patikrinti Prekes ir apie nustatytus Prekių trūkumus raštu informuoti Pirkėją ne vėliau kaip iki priimant Prekes, nurodant šią informaciją Prekių perdavimo dokumentuose ir (ii) ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Prekių pateikimo Pirkėjui momento, pateikti Pardavėjui pretenziją dėl Prekių trūkumų Bendrųjų sąlygų 6.2 punkte nustatyta tvarka.

6.2. Pretenzijoje dėl Prekių trūkumų turi būti nurodytos pristatytos Prekės, jų identifikavimo numeriai, Prekių pristatymo data, Prekių trūkumai, pridėtos Prekių, sausumos transporto priemonės, kuria atgabentos Prekės (jeigu Prekės buvo gabentos sausumos transportu), nuotraukos, kiti pretenziją pagrindžiantys dokumentai bei nurodomos kitos reikšmingos aplinkybės.

6.3. Pardavėjas išnagrinėja Pirkėjo pareikštą pretenziją ir informuoja apie sprendimą Pirkėją per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo momento, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

6.4. Pirkėjas privalo leisti Pardavėjui (jo atstovui) apžiūrėti Prekes, dėl kurių yra pateikta pretenzija, sudaryti visas sąlygas išsiaiškinti Pirkėjo pretenzijos pagrįstumą, bei privalo pateikti Pardavėjui (jo atstovui) visą Pardavėjo (jo atstovo) reikalaujamą informaciją, dokumentus. Pardavėjas turi teisę atsiųsti Prekių apžiūrai ir aplinkybių išsiaiškinimui savo atstovą (-us), kuris patikrina Pirkėjo pretenzijos pagrįstumą.

6.5. Jeigu Pirkėjo pretenzija yra pagrįsta ir Pardavėjas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės pagal Bendrųjų sąlygų 7.9. punktą, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad:

6.5.1. Pardavėjas pristatytų trūkstamas Prekes per Šalių suderintą laikotarpį, arba

6.5.2. Pardavėjas pakeistų nekokybiškas Prekes tinkamos kokybės Prekėmis per Šalių suderintą laikotarpį, arba

6.5.3. Būtų atlyginti Pirkėjo dėl Prekių trūkumų, su kuriais sutiko Pardavėjas, tiesioginiai nuostoliai, kurie Pirkėjo turi būti faktiškai patirti ir juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįsti. Pardavėjo pagal šį papunktį atlyginami tiesioginiai nuostoliai jokiais atvejais negali būti didesni nei 30 (trisdešimt) proc. Užsakyme nurodytos Prekių, dėl kurių reiškiama pretenzija, ir kurią tenkinti sutinka Pardavėjas, kainos.

Jokie kiti nei kad šiame punkte nurodyti Pirkėjo pretenzijų sprendimo būdai negalimi. Jokia kita, nei kad šiame punkte nurodyta, atsakomybė Pardavėjui negali kilti ir nekyla. Jokie kiti nei kad šiame punkte nurodyti Pirkėjo nuostoliai nėra atlyginami.

6.6. Jeigu Pirkėjo pretenzija yra nepagrįsta (visa apimtimi ar pagrįsta tik iš dalies / dalimi), Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pardavėjo pareikalavimo pateikimo momento atlyginti visus dėl tokios Pirkėjo pretenzijos pareiškimo Pardavėjo patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių pardavimo kitam pirkėjui kainos skirtumą, nuostolius dėl Prekių kokybės pablogėjimo, transportavimo, saugojimo, pretenzijos nagrinėjimo ir kitas išlaidas bei nuostolius).

7. Šalių atsakomybė

7.1. Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui visus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, Pardavėjui paskirtas baudas, Pardavėjo turėtas išlaidas, turto netekimą, negautas pajamas) dėl Sutartyje nustatytų įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar jų nevykdymo. Sutartyje nurodytos netesybos yra minimalūs Pardavėjo nuostoliai, kurių Pardavėjas neturi pareigos įrodinėti.

7.2. Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,1 (vienos dešimtosios) % dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo laiku nesumokėtos Prekių kainos už kiekvieną kalendorinę dieną, kurią pavėluota sumokėti Prekių kainą.

7.3. Jeigu Pirkėjas savalaikiai nepriima jam pateiktų / pristatytų Prekių ir / arba daugiau kaip 3 (tris) kalendorines dienas vėluoja sumokėti Prekių kainą Užsakyme nustatyta tvarka, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Pardavėjas šiuo atveju turi teisę Sutartį nutraukti Bendrųjų sąlygų 11.1 punkte numatyta tvarka ir taikyti kitas Sutartyje ir teisės aktuose numatytas savo teisių gynimo priemones.

7.4. Pirkėjui netinkamai vykdant savo įsipareigojimus arba jų nevykdant ir / arba Pardavėjui nutraukus Sutartį Bendrųjų sąlygų 11.1 arba 11.2.1 punkto pagrindu, Pardavėjas turi teisę Prekes parduoti kitam pirkėjui, apie tai informuodamas Pirkėją elektroniniu paštu prieš 3 (tris) kalendorines dienas, o Pirkėjas atsako už visas dėl tokio Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo / Sutarties nutraukimo / Prekių pardavimo kitam pirkėjui patirtus Pardavėjo nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių pardavimo kitam pirkėjui kainos skirtumą, nuostolius dėl Prekės kokybės pablogėjimo, transportavimo, saugojimo ir kitas išlaidas bei nuostolius.

7.5. Pirkėjui savalaikiai nepriėmus jam pateiktų / pristatytų Prekių, Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Pardavėjo pareikalavimo pateikimo jam dienos, sumokėti Pardavėjui baudą, kurios dydis – 50 (penkiasdešimt) procentų Užsakyme nurodytos Prekių kainos, ir kuri laikoma minimaliais neįrodinėtinais Pirkėjo nuostoliais, taip pat atlyginti visus kitus nuostolius ir išlaidas, kurių nepadengia ši bauda, įskaitant ir tuos nuostolius bei išlaidas, kurie numatyti Bendrųjų sąlygų 7.4 punkte.

7.6. Netesybų pagal Sutartį sumokėjimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos tinkamai įvykdyti savo prievoles ir neriboja Pardavėjo teisės pasinaudoti kitais Sutartyje ar teisės aktuose numatytais teisių gynimo būdais.

7.7. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių.

7.8. Pardavėjas visais atvejais atlygina Pirkėjui tik tiesioginius faktiškai Pirkėjo patirtus nuostolius, kurie yra pagrįsti juridiniais dokumentais.

7.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės ir jokių nuostolių Pirkėjui neatlygina, jeigu egzistuoja bent viena iš žemiau nurodytų Pardavėjo atleidimo nuo atsakomybės sąlygų:

7.9.1. Pirkėjas pateikė Pardavėjui pretenziją nesilaikydamas Bendrųjų sąlygų 6.1 punkte nurodytų terminų, tvarkos ir / ar kitų reikalavimų;

7.9.2. Pirkėjo nuostoliai atsirado ar padidėjo dėl Pirkėjo (jo darbuotojų), kitų Pirkėjo pasitelktų asmenų veiksmų ar neveikimo;

7.9.3. Pirkėjas nesiėmė priemonių galimiems ar esamiems nuostoliams sumažinti ar išvengti;

7.9.4. Pirkėjas nevykdė Pardavėjo reikalavimų ir / ar rekomendacijų dėl Prekių transportavimo, laikymo ir kt.;

7.9.5. Pirkėjo nuostoliai kilo ne dėl Pardavėjo kaltės;

7.9.6. Pirkėjo nuostoliai kilo dėl Sutarties sustabdymo, nutraukimo pagal Sutarties sąlygas;

7.9.7. Kitais Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

8. Šalių patvirtinimai

8.1. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad Sutartį pasirašę Šalių atstovai turi visus įgaliojimus ir teises sudaryti bei pasirašyti Sutartį bei prisiimti įsipareigojimus Šalių vardu pagal Sutartį ir ginčų dėl to tarp Šalių nekils.

8.2. Pardavėjas patvirtina, kad Prekės jam priklauso nuosavybės teise.

8.3. Pirkėjas patvirtina, jog jis sutinka nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pardavėjo rašytinio pareikalavimo, pateikimo Pirkėjui dienos, elektroniniu paštu pateikti Pardavėjo prašomus duomenis, siekiant įvertinti Pirkėjo mokumo bei įsipareigojimų vykdymo riziką, įskaitant Pardavėjo nurodytus Pirkėjo finansinės atskaitomybės dokumentus. Jeigu Pirkėjas nepateikia prašomų duomenų / dokumentų per šiame Bendrųjų sąlygų punkte nustatytą terminą arba iš pateiktų duomenų / dokumentų, Pardavėjo nuomone, darytina išvada, kad Pirkėjas yra nemokus arba yra rizika, jog Pirkėjas neįvykdys savo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties arba kitaip su ja susijusių, Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, be jokios atsakomybės sau, apie tai informuodamas Pirkėją ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo įsipareigojimų vykdymo sustabdymo dienos ir / arba Sutartį nutraukti Bendrųjų sąlygų 11.2 punkte numatyta tvarka. Šiame punkte Pardavėjo atžvilgiu nurodytų veiksmų atlikimas yra jo teisė, o ne pareiga.

8.4. Pirkėjas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad jis yra tinkamai informuotas ir neprieštarauja, kad Pardavėjo gautinos sumos pagal Sutartį yra ar gali būti Pardavėjo vienašališkai draudžiamos jo savo nuožiūra pasirinktoje kreditų draudimo kompanijoje.

9. Šalių teisės ir įsipareigojimai

9.1. Pardavėjas Pirkėjo mokumo bei įsipareigojimų vykdymo rizikos vertinimo, įsiskolinimo valdymo tikslais turi teisę gauti informaciją / duomenis apie Pirkėją iš įmonių, teikiančių kreditingumo vertinimo paslaugas, draudimo kompanijų, teikiančių kredito draudimo paslaugas, ar šiems asmenims pateikti turimą informaciją / duomenis apie Pirkėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą ar netinkamą vykdymą.

9.2. Jeigu Pirkėjas laiku nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Pardavėjas turi teisę duomenis apie Pirkėją, Sutartį, Sutarties nevykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, apie susidariusią skolą, pateikti asmenims, teikiantiems įsiskolinimo valdymo, administravimo ir išieškojimo paslaugas, administruojantiems skolininkų informacinę sistemą (pvz., Creditinfo ir pan.) Sutarties vykdymo, skolų administravimo, įrodymų rinkimo ir susijusiais tikslais bei tokiu atveju atitinkami asmenys turės teisę tokius duomenis tvarkyti ir juos teikti teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

9.3. Pardavėjas turi teisę perleisti kitiems asmenims savo teises, įsipareigojimus, reikalavimus ar jų dalį, kylančius iš Sutarties ar kitaip susijusius su Sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę į skolos išieškojimą, įsipareigojimus dėl Prekių apdirbimo (mirkymo, džiovinimo), Prekių transportavimo, saugojimo, ir joks atskiras rašytinis Pirkėjo pritarimas tam nereikalingas.

9.4. Pirkėjas neturi teisės be išankstinio atskiro rašytinio Pardavėjo pritarimo perleisti kitiems asmenims savo teises, įsipareigojimus, reikalavimus, kylančius iš Sutarties ar kitaip susijusius su Sutartimi.

9.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai be atskiro Pirkėjo sutikimo bet kuriuo metu bet kurių Pardavėjui sumokėtų įmokų (įskaitant ir Prekių kainą) atžvilgiu, nepaisant to, kokia paskirtis būtų nurodyta mokėjimo pavedimo Pardavėjui paskirtyje, Pardavėjo gautinas įmokas pirma eile skirti padengti Pardavėjui Pirkėjo mokėtinus delspinigius, baudas, palūkanas, antra eile – Pardavėjo nuostolius, susijusius su Pirkėjo Sutarties nevykdymu ar netinkamu vykdymu, ir trečia eile – visas kitas Pirkėjo pagal Sutartį Pardavėjui mokėtinas sumas.

10. Taikoma teisė ir ginčų sprendimo tvarka

10.1. Šiai Sutarčiai ir visiems klausimams ir santykiams, kylantiems / atsirandantiems Sutarties pagrindu ar kitaip su ja susijusiems, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Ginčai, kilę tarp Šalių šios Sutarties pagrindu ar kitaip susiję su Sutartimi, sprendžiami tarpusavio derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pardavėjo buveinės adresą.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Jeigu Pirkėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį be išankstinio įspėjimo. Sutarties pažeidimas laikytinas esminiu, jeigu (i) Šalys dėl to aiškiai susitaria Sutartyje; arba (ii) pažeidimas pagal savo esmę ir taikytinus teisės aktus tokiu gali būti pripažįstamas.

11.2. Pardavėjas taip pat turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą be jokios atsakomybės sau nutraukti Sutartį, apie Sutarties nutraukimą pranešęs Pirkėjui raštu (elektroniniu paštu) prieš 3 (tris) kalendorines dienas, jeigu egzistuoja bent viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:

11.2.1. Pirkėjas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokias kitas savo prievoles, kylančias iš Sutarties ar kitaip su ja susijusias, išskyrus atvejus, nurodytus Bendrųjų sąlygų 11.1 punkte;

11.2.3. Pardavėjo žiniomis / nuomone Pirkėjas yra nemokus;

11.2.4. Pirkėjui inicijuojamas nemokumo bylos iškėlimas teisme, bankroto procesas ne teismo tvarka arba kita analogiška procedūra;

11.2.5. Pirkėjui yra iškelta nemokumo byla teisme, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka arba kita analogiška procedūra.

11.3. Sutartis gali būti nutraukta ir rašytiniu Šalių susitarimu.

12. Konfidencialumo įsipareigojimai

12.1. Sutartis, su Sutartimi, Šalimis susijusi informacija ir bet kokia kita informacija, kuri buvo gauta, sužinota vienos iš Sutarties Šalių sudarant, vykdant Sutartį ar jai pasibaigus yra laikoma konfidencialia informacija ir negali būti perduota, atskleista jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus (a) informaciją, kuri yra viešai žinoma, (b) jeigu tokio atskleidimo reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai, (c) Bendrųjų sąlygų 12.3 punkte nurodytais atvejais.

12.2. Šalys įsipareigoja naudoti konfidencialią informaciją tik tiek, kiek būtina vykdant Sutartį. Konfidencialumo įsipareigojimų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

12.3. Pardavėjas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją savo organams, bet kuriai Pardavėjo dukterinei, patronuojančiai bendrovei ar bet kuriam kitam susijusiam asmeniui Lietuvoje ir / arba užsienyje, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai per vieną ar per kelis tarpininkus kontroliuoja Pardavėją, yra Pardavėjo kontroliuojama arba yra bendrai kontroliuojama kartu su Pardavėju, minėtų asmenų ir savo darbuotojams, kitiems asmenims, kuriems konfidenciali informacija būtina siekiant vykdyti Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant, vežėjams, muitinės tarpininkams, pramonės ir amatų rūmams, bankams, institucijoms, atliekančioms Prekių fitosanitarinę patikrą) ar yra perleistas reikalavimas kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, taip pat teisės patarėjams, finansų konsultantams, audito bendrovėms, kreditų, civilinės atsakomybės ir kitas draudimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, asmenims, teikiantiems kreditingumo, mokumo įvertinimo paslaugas, įsiskolinimo valdymo, administravimo ir išieškojimo paslaugas, administruojantiems skolininkų informacinę sistemą (pvz., Creditinfo ir pan.).

13. Kitos sąlygos

13.1. Šalių pranešimai ir kita korespondencija siunčiama Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu ir / arba registruotu paštu, ir / arba per kurjerį, ir / arba įteikiama pasirašytinai.

13.2. Šalys gali bendrauti, keistis informacija elektroniniais laiškais Užsakyme nurodytu elektroniniu paštu ir / arba Užsakyme nurodytu telefonu, tačiau bet kokia svarbi informacija, susijusi su šia Sutartimi (pvz., dėl buveinės adreso, banko ar kitų asmens rekvizitų pasikeitimo, dėl vadovo, ar kitų asmenų, įgaliotų pasirašyti dokumentus, įgaliojimų apribojimo, sustabdymo ar nutraukimo, dėl juridinio asmens statuso pasikeitimo arba jeigu įvyksta kiti svarbūs įvykiai, turintys ar galintys ateityje turėti įtakos Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal šią Sutartį ir kt.) turi būti pateikiama rašytine forma ir patvirtinta Šalies vadovo arba kito įgalioto asmens parašu.

13.3. Pasikeitus banko rekvizitams turi būti papildomai gautas atsakingo už Sutartį asmens (pavyzdžiui, vadybininko ar kt. atsakingo asmens) patvirtinimas apie bankinių rekvizitų pasikeitimus.

13.4. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią. Sutarties Šalys turi po vieną Sutarties egzempliorių.

________________________________________________________________________________

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

1. Pardavėjas, vykdydamas Sutartį, ir tvarkydamos gaunamus asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, darbuotojų, įgaliotinių, valdymo organo narių ir kitų atstovų vardus, pavardes, kontaktinius duomenis (darbo tel. Nr., darbo elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas), užimamas pareigas ir pan., laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatų.

2. Pirkėjas įsipareigoja raštu informuoti Pardavėją apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su Pardavėjo perduotais asmens duomenimis, nurodant pažeidimo pobūdį, mastą, priemones, kurių imtasi, ar rekomenduojama imtis, kad būtų sumažintos pažeidimo neigiamos pasekmės.

3. Kai Šalys perduoda viena kitai darbuotojų ir (ar) kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti asmens duomenis, Šalys privalo:

3.1. visus fizinius asmenis, kuriuos Šalys pasitelkia Sutarčiai vykdyti, tinkamai informuoti apie tai, kad jų asmens duomenys gali būti perduoti kitai šios Sutarties Šaliai ir gali būti tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais;

3.2. neperduoti jokių asmenų, kurie nebuvo informuoti apie tokį jų asmens duomenų tvarkymą, asmens duomenų;

3.3. tinkamai reaguoti į priešingos Šalies pranešimus apie tos Šalies darbuotojų ir kitų atstovų asmens duomenų, perduodamų priešingai Šaliai Sutarties vykdymo tikslais, ištaisymą, ištrynimą ir (ar) tvarkymo apribojimą;

3.4. informuoti priešingą Šalį apie poreikį patikslinti, ištaisyti, ištrinti savo darbuotojų ir (ar) kitų atstovų asmens duomenis ar apriboti tokių duomenų tvarkymą.

4. Pasibaigus šiai Sutarčiai, Pirkėjas ištrina / sunaikina arba grąžina visus asmens duomenis Pardavėjui. Pardavėjo prašymu Pirkėjas informuoja Pardavėją apie priemones, kurių buvo imtasi po Sutarties pasibaigimo.

5. Detalesnė informacija apie Pardavėjo tvarkomus asmens duomenis bei duomenų subjekto teises pateikiama Pardavėjo privatumo politikoje ir Pardavėjo patvirtintose Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklėse, kurios yra skelbiamos viešai Pardavėjo interneto svetainėje (https://juodeliai.com/lt/privatumo-politika).

PDF Parsisiųsti