Przeznacz do 2 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na wsparcie działalności Fundacji

Przyczynić się można na dwa sposoby:

  • przeznaczając do 2% zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • podpisując umowę wsparcia i dokonując przelewu środków bezpośrednio na konto bankowe Fundacji.

Zgodnie z Ustawą RL o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy podatnik może według własnego uznania do 2% kwoty zapłaconego podatku dochodowego za rok przeznaczyć dowolnej nie mającej celu zarobkowego organizacji o statusie beneficjenta darowizny.

Wniosek (Formularz FR0512 02) osoba fizyczna powinna złożyć w terminie od 1 stycznia b.r. do 1 maja b.r. w Powiatowym Państwowym Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji jest dostępne na stronie internetowej PUS.

Dane Fundacji, niezbędne do wypełnienia Formularza:

  • nazwa beneficjenta darowizny: Fundacja Charytatywna „Juodeliai & Co”;
  • adres rejestracyjny: Matulaičių g. 46, Mariampol, Litwa;
  • kod beneficjenta darowizny: 302469362;
  • konto rozliczeniowe: LT 10 7044 0600 0737 4343.

W wypadku, gdy planujesz przeznaczenie wsparcia drogą elektroniczną, powinieneś przesłać już wypełniony formularz FR0512 02 za pośrednictwem elektronicznego systemu składania deklaracji – deklaravimas.vmi.lt. W tym celu należy pobrać program do wypełniania dokumentów ABBYY eFormFiller 2.5 oraz formularz FR0512 02, wypełnić i przesłać plik na portal deklaravimas.vmi.lt.

Dokumenty do pobrania:

  • umowa wsparcia (projekt) (pobierz).
  • świadectwo rejestracji Fundacji „Juodeliai & Co” (pobierz);
  • zaświadczenie Fundacji „Juodeliai & Co” z Instytucji Państwowej Centrum Rejestrów o nadaniu statusu beneficjenta darowizny (pobierz);

Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do działalności Fundacji – razem możemy więcej!