Tag "Deski do palet EPAL"

26.09.2011 /  Sp. z o.o. „Juodeliai“ wdrożyła międzynarodowe standardy: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Na początku bieżącego roku sp. z o.o. „Juodeliai” rozpoczęła wdrażanie systemu zintegrowanego zarządzania, a 19 września spółka uzyskała trzy międzynarodowe standardy: ISO 9001: 2008 – standard systemu zarządzania jakością, ISO 14001: 2004 – standard systemu zarządzania środowiskowego i OHSAS 18001: 2007 – standard systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bureau Veritas oceniła system zarządzania sp. z o.o. „Juodeliai” i ustaliła, że spełnia on wymagania standardów systemów zarządzania.

Spółka, jak przed, tak też po wdrożeniu standardów, jest nastawiona na spełnienie wymogu, by zawsze uwzględniać potrzeby i oczekiwania klientów, bezwarunkowo przestrzegać podjętych zobowiązań, dostarczać produkty spełniające omówione wymogi. Jedna z głównych wartości spółki to utrzymanie odpowiedniego pod względem ochrony środowiska, korzystnego pod względem socjalnym i ekonomicznym porządkowania żywotności lasów światowych. Spółka zawsze też ponosi odpowiedzialność za wpływ swej działalności na środowisko i stale polepsza procesy działalności w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska.

Sp. z o.o. „Juodeliai” dba, by zawsze było uwzględnione bezpieczne środowisko pracy oraz by odpowiednie środki prewencyjne przeciwdziałające związanym z pracą chorobom i skaleczeniom pracowników były przemyślane i określone w odpowiednim czasie. Spółka także rozwija kompetencje i świadomość pracowników, stymuluje udział pracowników w działalności spółki, w procesie polepszania jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sp. z o.o. „Juodeliai” systematycznie analizuje wyniki swej działalności i polepsza pracę wewnętrzną spółki, tym samym polepszając skuteczność i efektywność zintegrowanego systemu zarządzania spółki. Wdrożone standardy zobowiązują spółkę do kształtowania co roku wciąż nowych celów i zadań. W ten sposób dąży się do stałego doskonalenia i utrzymania aktualności danych standardów.

16.02.2011 /  Wytwórcy palet EPAL nie zmniejszają zakresów produkcji

Przedsiębiorstwo Juodeliai jest jednym z największych producentów desek do palet EPAL w krajach bałtyckich. Deski do palet EPAL stanowią około 70 % ogólnej ilości wyrobów Juodeliai. Dzięki współpracy z partnerami z Europy Zachodniej – producentami desek do palet EPAL – firma w końcu 2010 – na początku 2011 roku zdołała zachować stabilność sprzedaży desek do palet EPAL.

Już po upływie połowy pierwszego kwartału 2011 r. da się zauważyć, że popyt rynku na deski do palet EPAL pozostał stabilny, zaś ceny były korygowane przez wpływy problemów logistycznych. W drugim kwartale 2011 r. planowane jest utrzymanie stabilności w zakresie sprzedaży desek paletowych i w ciągu dalszym wykorzystywać 100 % zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa.