Tag "deski paletowe"

27.07.2012 /  Przedstawiciele przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna „Juodeliai” wzięli udział w forum „Kształcenie młodych pracowników jako podwyższanie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Dnia 24 lipca bieżącego roku w hotelu „Europa Royale Marijampole” odbyło się forum przedsiębiorstw oraz studentów/uczniów „Kształcenie młodych pracowników jako podwyższanie konkurencyjności przedsiębiorstw”. Celem tej inicjatywy społecznej jest zapoznanie młodych ludzi z działającymi w regionie przedsiębiorstwami i ich działalnością. W taki sposób dąży się do zaangażowania przedsiębiorstw regionalnych w informowanie zawodowe młodzieży, uczniów i studentów – w lepsze poznanie rynku pracy.

Podczas przedsięwzięcia nazwa sp. z o.o. „Juodeliai”, producenta drewna paletowego, została wspominana wraz z innymi dobrze znanymi przedsiębiorstwami regionu mariampolskiego, na przykład sp. z o.o. „ARVI ir ko”, albo sp. z o.o. „MANTINGA”. Przedsiębiorstwa te najmocniej przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia wśród mieszkańców miasta Mariampol i obwodu, skutecznego kształcenia zawodowego, przyciągania inwestycji, rozwoju regionu.

Aktywne kontakty sp. z o.o. „Juodeliai” ze środowiskiem akademickim, uczestnictwo w inicjatywach społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości oraz bezpośrednie komunikowanie się z potencjalnymi pracownikami jest opłacalne. Po uczestnictwie w imprezie „Dni kariery 2012” do zespołu przedsiębiorstwa dołączył nowy obiecujący pracownik. Kierownictwo sp. z o.o. „Juodeliai”  potwierdza, że w przedsięwzięciach społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości firma będzie uczestniczyła coraz częściej.

09.01.2012 /  Firma „Juodeliai” pomyślnie zrealizowała swoje cele zamierzone w 2011 r.

Podsumowane wyniki po zakończeniu 2011 roku wykazały, że sp. z o.o. „Juodeliai“ osiągnęła cele wyznaczone na początku 2011 roku. Obroty wzrosły do 40 mln. litów, co stanowi około 33 procent więcej niż w 2010 roku. Rozmiar produkcji wzrósł o około 15 proc., w ubiegłym roku to stanowiło 68500 m3.

Firma „Juodeliai“ w ciągu 2011 roku zwiększyła swój Dział Handlowy, obecnie zatrudnia 5 pracowników. Dział ten może się poszczycić, że liczba klientów w porównaniu do roku 2010 wzrosła aż o 125 proc. Kierownictwo firmy oczekuje, że rzetelną pracą, wysiłkiem i zaangażowaniem wszyskich pracowników uda się i w 2012 r. zrealizować swoje cele. W roku bieżącym zaplanowano osiągnięcie obrotu w wysokości 50 mln litów.

02.01.2012 /  Sp z o.o. „Juodeliai“: efektowny wzrost eksportu zakłady przetwórstwa drewna w ramach projektu ufundowanego przez Unię Europejską

Jeden z największych zakładów przetwórstwa drewna w krajach bałtyckich sp z o.o. „Juodeliai” w celu zachowania pozycji konkurencyjności i utrzymania eksportu na istniejących rynkach, a tym samym zwiększenia wpływów z eksportu od dn. 15 września 2009 r. do grudnia 2011 r. realizowała projekt „Rozwój eksportu sp z o.o. „Juodeliai” na rynkach Europy Zachodniej”, według środku „Nowe możliwości” Priorytetu 2-go „Zwiększenie wydajności biznesu i poprawy otoczenia prowadzenia działalności” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

W wyniku celowego wykorzystania wsparcia UE, rekrutacji specjalisty ds. marketingu eksportu, który przeprowadził badania rynku Europy Zachodniej i opracował strategię rozwoju eksportu, oraz utworzenia nowoczesnej, dostosowanej do rynków zagranicznych witryny internetowej www.juodeliai.com, projekt przyniósł orgomny sukces.

Spółka dla realizacji niniejszych celów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 144 259,00 litów oraz przeznaczyła 61 826,00 litów ze środków własnych.

Dyrektor sp z o.o. „Juodeliai” Andrius Zimnickas cieszy się, że w trakcie realizacji projektu powiodło się nawiązanie relacji z nowymi partnerami i podjęcie konkretnych kroków w celu rozszerzenia swojej działalności na rynkach zagranicznych, co daje mozliwość na imponujący wzrost przychodów z eksportu. W wyniku realizacji projektu wpływy z eksportu wzrosły o 270 %.

02.11.2011 /  Pomoc w działalności gabinetu zoologicznego

Sp. z o.o. „Juodeliai” podjęła decyzję o przyczynieniu się do działalności oraz do utrzymania gabinetu zoologicznego w Mariampolu. Gabinet zoologiczny działa przy Stacji Badań Przyrodniczych i Edukacji Ekologicznej, jego główną funkcją jest stworzenie możliwości dla społeczeństwa Mariampolu i okolic, uczniów oraz wychowanków przedszkoli nieodpłatnego oglądania egzotycznych zwierząt. Na zoologiczną kolekcję składa się około 140 zwierząt należących do 29 rodzajów. W 2010 roku eksponowane przez gabinet zoologiczny zwierzęta obejrzały i usłyszały o nich opowiadania 3134 osoby z gmin rejonowych Mariampolu, Kalwarii, Wyłkowyszek. W gabinecie zoologicznym są nie tylko eksponowane zwierzęta, ale też są prowadzone zajęcia edukacyjne. Co roku odpowiednio do możliwości finansowych gabinet zoologiczny jest uzupełniany nowymi rodzajami zwierząt. Nauczyciele szkolni są bardzo zadowoleni z istnienia gabinetu zoologicznego i chętnie organizują wycieczki dla uczniów. Przyjemnie jest dołożyć się do promowania edukacji dzieci.

26.09.2011 /  Sp. z o.o. „Juodeliai“ wdrożyła międzynarodowe standardy: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Na początku bieżącego roku sp. z o.o. „Juodeliai” rozpoczęła wdrażanie systemu zintegrowanego zarządzania, a 19 września spółka uzyskała trzy międzynarodowe standardy: ISO 9001: 2008 – standard systemu zarządzania jakością, ISO 14001: 2004 – standard systemu zarządzania środowiskowego i OHSAS 18001: 2007 – standard systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bureau Veritas oceniła system zarządzania sp. z o.o. „Juodeliai” i ustaliła, że spełnia on wymagania standardów systemów zarządzania.

Spółka, jak przed, tak też po wdrożeniu standardów, jest nastawiona na spełnienie wymogu, by zawsze uwzględniać potrzeby i oczekiwania klientów, bezwarunkowo przestrzegać podjętych zobowiązań, dostarczać produkty spełniające omówione wymogi. Jedna z głównych wartości spółki to utrzymanie odpowiedniego pod względem ochrony środowiska, korzystnego pod względem socjalnym i ekonomicznym porządkowania żywotności lasów światowych. Spółka zawsze też ponosi odpowiedzialność za wpływ swej działalności na środowisko i stale polepsza procesy działalności w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska.

Sp. z o.o. „Juodeliai” dba, by zawsze było uwzględnione bezpieczne środowisko pracy oraz by odpowiednie środki prewencyjne przeciwdziałające związanym z pracą chorobom i skaleczeniom pracowników były przemyślane i określone w odpowiednim czasie. Spółka także rozwija kompetencje i świadomość pracowników, stymuluje udział pracowników w działalności spółki, w procesie polepszania jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sp. z o.o. „Juodeliai” systematycznie analizuje wyniki swej działalności i polepsza pracę wewnętrzną spółki, tym samym polepszając skuteczność i efektywność zintegrowanego systemu zarządzania spółki. Wdrożone standardy zobowiązują spółkę do kształtowania co roku wciąż nowych celów i zadań. W ten sposób dąży się do stałego doskonalenia i utrzymania aktualności danych standardów.