Tag "palety cp"

26.09.2011 /  Sp. z o.o. „Juodeliai“ wdrożyła międzynarodowe standardy: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Na początku bieżącego roku sp. z o.o. „Juodeliai” rozpoczęła wdrażanie systemu zintegrowanego zarządzania, a 19 września spółka uzyskała trzy międzynarodowe standardy: ISO 9001: 2008 – standard systemu zarządzania jakością, ISO 14001: 2004 – standard systemu zarządzania środowiskowego i OHSAS 18001: 2007 – standard systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bureau Veritas oceniła system zarządzania sp. z o.o. „Juodeliai” i ustaliła, że spełnia on wymagania standardów systemów zarządzania.

Spółka, jak przed, tak też po wdrożeniu standardów, jest nastawiona na spełnienie wymogu, by zawsze uwzględniać potrzeby i oczekiwania klientów, bezwarunkowo przestrzegać podjętych zobowiązań, dostarczać produkty spełniające omówione wymogi. Jedna z głównych wartości spółki to utrzymanie odpowiedniego pod względem ochrony środowiska, korzystnego pod względem socjalnym i ekonomicznym porządkowania żywotności lasów światowych. Spółka zawsze też ponosi odpowiedzialność za wpływ swej działalności na środowisko i stale polepsza procesy działalności w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska.

Sp. z o.o. „Juodeliai” dba, by zawsze było uwzględnione bezpieczne środowisko pracy oraz by odpowiednie środki prewencyjne przeciwdziałające związanym z pracą chorobom i skaleczeniom pracowników były przemyślane i określone w odpowiednim czasie. Spółka także rozwija kompetencje i świadomość pracowników, stymuluje udział pracowników w działalności spółki, w procesie polepszania jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sp. z o.o. „Juodeliai” systematycznie analizuje wyniki swej działalności i polepsza pracę wewnętrzną spółki, tym samym polepszając skuteczność i efektywność zintegrowanego systemu zarządzania spółki. Wdrożone standardy zobowiązują spółkę do kształtowania co roku wciąż nowych celów i zadań. W ten sposób dąży się do stałego doskonalenia i utrzymania aktualności danych standardów.

18.08.2011 /  Perspektywy produkcji elementów palet w jesieni

Na planowanie produkcji i sprzedaży elementów palet, jak co roku, wpływ mają producenci palet (np. EPAL, CP) z Europy Zachodniej. Sierpień oraz pierwsze tygodnie września to okres, gdy większość spółek z powodu urlopów oraz renowacji wstrzymuje produkcję. Jest to jedna z podstawowych przyczyn zwiększania się zapasów oraz zmniejszania się popytu. Dodatkowym czynnikiem przykuwającym uwagę wszystkich producentów był spadek ratingu zadłużenia oraz wyników finansowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednak stała analiza rynku oraz utrzymywanie ścisłych kontaktów z największymi partnerami pozwala swobodniej odetchnąć. Partnerzy zagraniczni informują, że wspomniane „finansowe falowanie” nie ma bezpośredniego wpływu na ich spółki.

Więksi uczestnicy rynku produkcji palet starają się utrzymać trochę zmniejszone, jednak stabilne objętości produkcji. Z powodu stałej optymalizacji planowania produkcji oraz stałej współpracy z klientami sp. z o. o. „Juodeliai” nadal dostarcza swą produkcję i nie zmniejsza objętości produkcji/sprzedaży. Aktywna praca z obecnymi i potencjalnymi klientami już teraz daje optymistyczną nadzieję na perspektywę handlu jesienią. Jeszcze przed końcem sezonu urlopów odczuwalna jest zwiększona ilość zapytań na wrzesień, nie tylko od stałych klientów, ale także od nowych potencjalnych nabywców palet.

Pozytywne są także wiadomości otrzymane w bieżącym miesiącu z Dalekiego Wschodu. Na rynek dotarła informacja, że UE i Chińska Republika Ludowa zawarły porozumienie w sprawie uproszczenia międzynarodowych standardów oznakowania środków fitosanitarnych ISPM -15 („Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym”).

02.08.2011 /  Zmienna letnia pogoda ma wpływ na jakość drewna okrągłego

Obecnie duży wpływ na litewskie lasy oraz jakość drewna ma zmienna letnia pogoda. Wilgotny i gorący klimat powoduje sinienie drewna iglastego, drewno drzew liściastych także zostaje uszkodzone, z tego powodu obniża się jakość surowca drzewnego.

Ostatnio sp. z o. o. „Juodeliai” dosyć często ma do czynienia z tym problemem. Duża część drewna przywiezionego z nadleśnictw Litwy jest naruszona w wyniku oddziaływania zmiennych mas powietrza. Aby zmniejszyć pogorszenie się jakości produkcji, przeglądamy każdą ciężarówkę przywożącą drewno, drewno także jest sortowane, a belki uszkodzone oraz te o nieodpowiedniej jakości zostają zwrócone dostawcom. Przedstawiciele firmy stale odwiedzają magazyny nadleśnictw Litwy i starają się selekcję odpowiedniego drewna rozpocząć już od pierwszego poziomu produkcji.

W porównaniu z 2010 rokiem ilość drewna iglastego złej jakości zwiększyła się o 40%. Stała współpraca z przedstawicielami nadleśnictw Litwy pomaga stale obserwować sytuację w litewskich lasach. Litewskie leśnictwa twierdzą, że jakość drewna okrągłego powinna polepszyć się w połowie sierpnia, także przewidywany jest wzrost ilości surowca drzewnego.

12.07.2011 /  Wyniki z działalności prowadzonej w I-szym kwartale 2011 r.

Pierwsze półrocze 2011 r. dla sp. z o.o. „Juodeliai” było udane. W porównaniu z pierwszym półroczem 2010 roku obroty wzrosły o 37 proc. Po odnowieniu sprzętu produkcyjnego oraz optymalizacji procesu produkcyjnego spółka utrzymała najwyższą pozycję wśród producentów elementów drewnianych palet w krajach bałtyckich. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, polepszanie zarządzania procesami pracy oraz optymalizacja mocy produkcyjnych stwarza możliwość wykorzystania mocy produkcyjnych w 100 proc. – dwa tartaki pracują w trzy zmiany i produkują do 7000 m3 drewna tartacznego w ciągu miesiąca. Wysoką jakość elementów palet potwierdza długoletnia lista stałych klientów oraz wciąż zwiększający się krąg nowych klientów, rosnące zainteresowanie. W pierwszym półroczu znacznie zwiększyła się liczba aktywnych klientów i przekroczyła granicę 60 klientów. Podstawowymi rynkami realizacji produkcji nadal pozostają Niemcy (46%), Belgia (18%), Holandia (16%).

Stała analiza rynków, konsekwentna praca w sferze marketingu i sprzedaży oraz stopniowo realizowana optymalizacja produkcji pozwala spodziewać się potencjalnie lepszych wyników także w II-gim półroczu.

08.07.2011 /  Spotkanie z Ministrem Środowiska RL w sprawie trybu prowadzenia handlu drewnem okrągłym

4 lipca bieżącego roku dyrektor Asocjacji przetwórców drewna Juozupas Zimnickas (dyrektor generalny sp. z o.o. „Juodeliai”) brał udział w posiedzeniu u Ministra Środowiska G. Kazlauskasa. Temat posiedzenia – tryb prowadzenia handlu drewnem okrągłym (aukcje). Prowadzono także rozmowy na inne ważne tematy.

Należy się cieszyć, iż minister (na razie w formie ustnej) podtrzymuje propozycję dyrektora asocjacji – by obecnie obowiązujący tryb prowadzenia handlu drewnem okrągłym z niewielkimi udoskonaleniami przenieść do przestrzeni elektronicznej bez organizacji przewidzianych aukcji.

Szkoda, że danej propozycji nie podtrzymuje także biorąca udział w spotkaniu asocjacja „Lietuvos mediena”, która wyraźnie broni interesów dużych spółek i producentów biopaliwa.

J. Zimnickas także wyjawił Ministrowi środowiska swe myśli na temat energetyki alternatywnej – o słomie i roślinach energetycznych (wierzbie), które mogłyby efektywnie zastąpić biopaliwo i w ten sposób ustrzec przed spaleniem drewno nadające się do piłowania. Minister się z tym zgodził i obiecał, że w miarę możliwości pomoże w realizacji danego pomysłu w zakresie energetyki alternatywnej.

Także należy się cieszyć, że w sprawie trybu prowadzenia handlu drewnem okrągłym podtrzymuje nas Generalne leśnictwo, które wysłało pismo do Ministerstwa Środowiska w ofertą podtrzymania obecnie obowiązującego trybu oraz przeniesienia go do przestrzeni elektronicznej.